成立公司 公司秘書 會計、審計及報稅 商標註冊 銀行開戶
【 Pak 】 【 歌詞 】共有 500筆相關歌詞 Lyrics

關於 Pak 搜尋歌詞 共有 500 個 符合。
這是第 1 至 100 ,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

專輯 ( 頁面連結 ) 歌名 ( 頁面連結 )( 部分歌詞 )

1 2.舊情再相逢(&林琇琪) sūn kám-siong女)北風吹冷 pak-hong tshue líng咱的來時路 lánê lâi sî lōo男)毋願錯身 m̄-guān tshò-sin合)舊情再相逢 kū-tsîng tsài

2 6.可惜 ā khóo我吞腹內 guá thun pak-lā

3 8.天下 有滿腹苦衷 lân-biánū muá-pak khóo-thiong當機著愛立斷 tong ki tio̍h-ài li̍p tn̄g才會來征服眾英雄 tsiah-ē lâi tsing-ho̍k tsiòn

4 10.故鄉的聲 jia̍t huân-huâê Tâi-pak-siânn就算是 tiō-sǹg-sī拄著困難委屈 tú-tio̍h khùn-lân uí-khut嘛愛毋驚 māài m̄-kiann是故鄉傳的聲 sī kò

5 1.寒冬的霜雪 明珠Lâu Bîng-tsu男)北風吹 pak-hong tshue雪花飛 suat-hue pue毋敢怨天怨地 m̄-kánn uàn-thinn uàn-tē怨命底 uàn miā-té女)有情心ū-tsî

6 5.家庭 i iú khóo pak-lāi thun希望囝兒 hi-bāng kiánn-jî未來一帆風順 ... hí佇腹肚內 tī pak-tóo-lāi期待幸福到出世 kî-thāi hīng-hok kàu

7 4.情路同心行 m koo-tuann滿腹熱情 muá-pak jia̍t-tsîng漸漸變畏寒 tsiām-tsiām piàn uì-kuânn女)青葉可比 tshinn-hio̍h khó-pí紅花新娘衫âng-hue

8 4.一卡手戒 jī tsám buē-tn̄g剝袂離 pak buē-lī一跤心煩心亂的手指 tsi̍t-kha sim huân sim luānê tshiú-tsí將阮夜夜纏 tsiong gún iā-iā tînn

9 1.當初的少年吔 si̍p-kuàn臺北落雨暝 Tâi-pak lo̍h-hōo mê我也毋是拄來彼个 guá iā m̄-sī tú lâi hitê崁頭崁面的少年的 khàm-thâu khàm-bīnê siàu-liâ

10 4.癡情台北站 tsîng Tâi-pak-tsām張少風Tiunn Siàu-hong是你予我 sī lí hōo ... g-àiê Tâi-pak-tsā

11 2.彼幅Formosa 20449《彼幅Formosa》Hit Pak Formosa陳竹昇Tân Tik-sing東洋西洋 tang-iûnn se-iûnn水彩油畫 tsuí-tshái iû-uē自由的風格 tsū-iûê ho

12 2.繞啊繞 g-lâm sai-pak bô-lâng tsai一工到暗 tsi̍t-kang kàu-àm揣無 ... g-lâm sai-pak bô-lâng tsai一工到暗 tsi̍t-kang kàu-àm揣

13 8.Aniki tsò tuā南北二路縱貫線 lâm-pak jī-lōo tsiòng-kuàn-suànn做人阿沙力 tsò-lâng a-sá-lih出門無人敢得失 tshut-mn̂g bô-lâng kánn ti

14 10.格 nńg度過是腹腸 tōo-kuè sī pak-tn̂g正氣是基本 tsiànn-khì sī ki-pún你今仔予我一喙 lí kin-á hōo guá tsi̍t-tshuì明仔載我還你一斗 bîn-á-

15 4.相思寄月眉 oo-hū líêài滿腹情話 muá-pak tsîng-uē囥佇心肝內 khǹg tī sim-kuann-lāi為著前程 uī-tio̍h tsiân-tîng走天涯 tsáu thian-gâi展出氣魄

16 5.天無烏烏 n̄g-jī我吞腹肚 guá thun pak-tóo青春袂堪你耽誤 tshing-tshun buē-kham lí tam-gōo痴心是何乜苦 tshi-sim sī hô-mí-khóo笑我自己 tshi

17 5.四配 -ne愛甲規腹肚火ài kah kui pak-tóo hué初熟似 tshoo si̍k-sāi是黏甲像麥芽 sī liâm kah tshiūnn be̍h-gê漸漸怪互相 tsiām-tsiām kuài

18 5.憨人有天來疼 著滿腹理想 phō tio̍h muá-pak lí-sióng離開故鄉 lī-khui kòo-hiong哪知繁華光景 ná tsai huân-huâ kong-kíng已經無四序í-king bô sù-

19 1.為愛向前衝 南西北硞硞傱 tang-lâm sai-pak kho̍k-kho̍k tsông愛情使我堅強ài-tsîng sú guá kian-kiông認真拍拚 jīn-tsin phah-piànn袂閣放蕩 buē

20 9.紙中情 uè東南西北 tang-lâm sai-pak已經看袂清í-king khuànn buē-tshing前後左右 tsiân-āu tsó-iū仝款分袂明 kāng-khuán hun buē-bîng敢是冷風

21 1.跟正仔借車 海岸 tsài tshit-á lâi pak-hái-huānn搧海風 sàm hái-hong也食風飛沙 iā tsia̍h hong-pue-sua身軀黏黐黐 sin-khu liâm-thi-thi攏嘛

22 6.戲棚下 ia̍h-lo̍h-pakê tshing-tshun一罐燒酒一包薰 tsi̍t-kuàn sio- ... ú對腹肚吞 tuì pak-tóo thun這馬有啥通窮分 tsit-máū siánn than

23 1.永遠仝款 ba̍k-sái thun ji̍p-pak倔強的心 ku̍t-kiôngê sim猶毋願放 iáu m̄-guān pàng一段愛 tsi̍t-tuānnài予人拆散 hōo-lâng thiah-suàn

24 4.情義 好漢破腹來相見 hó-hàn phuà-pak lâi sann-kìnn有緣才會來鬥陣ū-iân tsiahē lâi tàu-tīn一杯酒 tsi̍t-pue tsiú一份情 tsi̍t-hūn tsîng

25 8.人情留一線 ann做人的腹腸 tsuè-lângê pak-tn̂g猶原著闊 iu-guân tio̍h khuah千兩銀毋值四兩命 tshian-niú gîn m̄-ta̍t sì-niú miā紅龜鹹菜餡âng-ku

26 4.下港囡仔 n lâi Tâi-pak puê-phuānn半工半讀 puànn-kang puànn-tha̍ ... 夢 lâi Tâi-pak tui-bāng親像一隻孤鳥 tshin-tshiūnn tsi̍t-t ... 臺北人出門 Tâi-pak-lâng tshut-mn̂g攏用悠遊卡 lóng iōng yōuyó ... a臺北以外 Tâi-pakí-guā攏當做庄跤 lóng tòng-tsò tsng-kha上愛綴人 ... 夢 lâi Tâi-pak tui-bāng若一隻孤鳥 ná tsi̍t-tsiah koo-ts

27 7.入戲傷深 tinn khóo-siap thun pak-lāi鹹汫隨人知 kiâm-tsiánn suî-lâng tsai人生的舞臺 jîn-singê bú-tâi劇本早就安排 kio̍k-pún tsá tiō

28 9.伴奏 khóo lóng thun lo̍h-pak希望你褫開目睭 hi-bāng lí thí--khui ba̍k-tsiu就看見幸福 tiō khuànn-kìnn hīng-hok我感謝天 guá kám-s

29 9.醉死台北城 uì Sí Tâi-pak-siânn王俊傑Ông Tsùn-kia̍t兄弟仔 hiann-tī-á ... uì sí Tâi-pak-siânn明仔載的生活 bîn-á-tsàiê sing-ua̍h無一定 ... uì sí Tâi-pak-siânn---啊啉啦 ah lim--lah兄弟仔 hiann-tī

30 12.後座的人 lâi tsi̍t-tsūn tang-pak hong哪遮拄仔好 ná tsiah tú-á-hó日頭伊鑽出來 ji̍t-thâu i tsǹg--tshut-lâi棉花燒燒 mî-hue sio-sio搢入

31 1.有閒 h tshin-tshiūnn Tâi-pak lo̍h-hōo sî目屎全部 ba̍k-sái tsuân-pōo攏窒著你無閒的心 lóng that tio̍h lí bô-îngê sim我這馬足有閒 g

32 5.過阮的港(kuè ng--ê káng)(基隆過港社區) âng-hô南風北風 lâm-hong pak-hong遮規年落雨 tsia kui nî lo̍h-hōo也去學師仔 iā khì o̍h sai-á也去揹塗炭 iā khì phāinn thôo-thuà

33 6.春天到位 情意 mî-mî tsîng-ì剝袂離 pak buē-lī男)烏鶖叫啼 oo-tshiu kiò-thî鬥人意 tàu-lâng-ì聲聲入耳 siann-siann ji̍p-hīnn像燕語 tshiūnn

34 3.醉天地 ue良)栽入腹肚底 tsai ji̍p pak-tóo-té良)嘿!攑mài-kuh來K heh! gia̍h mài-kuh lâi K陳)嘿!予醉天地 heh! hōo tsuì thinn-tē合)啊慢來

35 7.關渡橋戀歌 pîng khuànn-kuè Tâi-pak-siânn女)坐渡船 tsē tōo-tsûn男)攬相倚 lám sio-uá合)漁人碼頭 Hî-jîn Bé-thâu有咱的形影ū lánê hîng-iánn

36 8.千曲川邊 hûn飄對北方去 phiau tuì pak-hng khì請你替我傳達伊 tshiánn lí thè guá thuân-ta̍t i演歌表心意 enka piáu sim-ì痴情人 tshi-tsîng

37 11.醉天地(獨唱版) ue良)栽入腹肚底 tsai ji̍p pak-tóo-té良)嘿!攑mài-kuh來K heh! gia̍h mài-kuh lâi K陳)嘿!予醉天地 heh! hōo tsuì thinn-tē合)啊慢來

38 1.叫爸爸 tio̍h hit lia̍p tuā-pak-tóo你的痛苦 líê thòng-khóo就是我的快樂啊 tiō-sī guáê khuài-lo̍k--ah哈哈哈 ha ha ha我皮鞋穿甲破 guá ph

39 7.天頂有三條巡 ān-kinê kan-khóo腹內吞 pak-lāi thun追求生活平安 tui-kiû sing-ua̍h pîng-an無傷痕 bô siong-hûn命好命䆀 miā hó miā bái自己愛認份

40 6.旗竿湖風雲 ̍h-tsia̍h--leh khǹg pak-tóo較贏冰角變菜脯 khah iânn ping-kak piàn tshài-póo哪有可能 ná-ū khó-lîng啊叮啊叮咚鏘 ah tin--ah t

41 4.Go Go Go加油加油加油 o thun tī pak-lāi失敗緊想欲按怎改 Sit-pāi kín siūnn behán- ... o thun tī pak-lāi失敗緊想 sit-pāi kín siūnn欲按怎改 behán

42 7.毋甘(Live版) 滿腹無奈 tsài tio̍h muá-pak bô-nāi是欲將阮𤆬去佗位 sī beh tsiong gún tshuā khì tó-uī何年何月何日 hô nî hô gue̍h hô ji̍t何時再團

43 5.Tshòng-fu̍k-kièu hong(長福橋項) khon-tóo pak-hí ke ngie̍t-kông看着跋起个月光 kám-too fôn ... khon-tóo pak-hí ke ngit-tèu看着跋起个日頭 kám-too fông-t ... khon-tóo pak-hí ke ngie̍t-kông看着跋起个月光 kám-too fôn ... khon-tóo pak-hí ke ngit-tèu看着跋起个日頭 kám-too fông-t ... khon-tóo pak-hí ke ngie̍t-kông看着跋起个月光 kám-too fôn ... khon-tóo pak-hí ke ngit-tèu看着跋起个日頭 kám-too fông-

44 8.到這為止 唀唀吼 tsí-ū pak-hong siù-tsiù háu等無你的心來回頭 tán-bô líê ... ôì-gī北風莫閣 pak-hong mài koh笑我無志氣 tshiò guá bô tsì-

45 1.MONEY POWER RESPECT phiàn tang-lâm-sai-pak掌握著權力 tsiáng-ak tio̍h khuân-li̍k喝水會堅凍 huah tsuíē kian-tàng欲予人倒 beh hōo-lâng tó毋免動拳

46 5.三更暝半 iā líng-tshingê Tâi-pak-siânn只有孤單影 tsí-ū koo-tuann iánn天星月娘 thinn-tshinn gue̍h-niû哪會咧笑我 náē teh tshiò guá

47 6.風獅爺的歌 ê hái-huānn東北風 tang-pak hong陣陣寒 tsūn-tsūn kuânn吹過紅紅的厝瓦 tshue kuèâng-ângê tshù-hiā自古早 tsū kóo-tsá到這馬 kàu t

48 3.賣田歌 風輕輕吹 tang-pak-hong khin-khin tshue雨來得細 hōo lâi tit ... h東北風 tang-pak-hong溫柔吹過 un-jiû tshue--kuè聽著淺淺的田水 t

49 7.火金姑 kiann sai-pak-hōo西北雨 sai-pak-hōo直直落 ti̍t-ti̍t lo̍

50 10.噶瑪蘭的風吹飛懸懸(城市返鄉) n suí-khuán東北風 tang-pak-hong吹著退色門枋 tshue tio̍h thè-sik mn̂g-pang伊咧望啊望 i leh bāng--ah bāng都市人 too-tshī-lân

51 11.噶瑪蘭的風吹飛懸懸(寧靜平原) n suí-khuán東北風 tang-pak-hong吹著退色門枋 tshue tio̍h thè-sik mn̂g-pang伊咧望啊望 i leh bāng--ah bāng都市人 too-tshī-lân

52 1.袂閣再愛你 sàiài lí滿腹委屈啥人知 muá-pak uí-khut siánn-lâng tsai啥人知 siánn-lâng tsai袂閣再愛你 bē koh-tsàiài lí聲聲無奈誰了解 siann sia

53 1.格 nńg度過是腹腸 tōo-kuè sī pak-tn̂g正氣是基本 tsiànn-khì sī ki-pún你今仔予我一喙 lí kin-á hōo guá tsi̍t-tshuì明仔載我還你一斗 bîn-á-

54 8.為愛逃亡 bô-tè kóng滿腹苦衷 muá-pak khóo-thiong毋敢講 m̄-kánn kóng請你原諒 tshiánn lí guân-liōng放開你絚絚的手 pàng-khui líân-ânê t

55 6.雪之櫻 -siannê tán-thāi北風吹 pak-hong tshue寒冬來 hân-tang lâi攑頭對月 gia̍h-thâu tuì gue̍h清芳開 tshing-phang khai啥人知相思栽 si

56 2.伸手 -ê kat畫一幅圖 uē tsi̍t-pak tôo伸我的手 tshun guáê tshiú牽未來的路 khan bī-lâiê lōo---挲一暝圓 so tsi̍t-mîînn年行到無 nî kiânn

57 1.善良的歹人 í thiah-tsia̍h-lo̍h-pak虎喙開開 hóo-tshuì khui-khui無站無節 bô-tsām-bô-tsat善良的我 siān-liôngê guá毋甘你 m̄-kam lí繼續忍受摧

58 7.無根的日頭花 h pue khì tueh北上遐濟年 pak-siōng hiah tsē nî定夢著彼節車廂 tiānn bāng-tio̍h hit tsat tshia-siunn一站過 tsi̍t-tsām kuè閣

59 10.所在 港媽 kî-kiû Pak-káng-má徛懸山看日出 khiā kuân-suann khuànn ... tì-ìm Tâi-pak-siânn石頭觀音 tsio̍h-thâu Kuan-im保庇作穡人 p ... 往 lâm lâi pakóng認真過日子 jīn-tsin kuè ji̍t-tsí行船走馬三分

60 3.愛情西北雨 tsîng Sai-pak-hōo朱德寶Tsu Tik-pó陣陣的海湧 tsūn-tsūnê hái ... tio̍h sai-pak-hōo予阮揣無 hōo gún tshuē-bô彼條美麗的銀河 hit ... tio̍h sai-pak-hōo沃澹手中彼張 ak-tâm tshiú-tiong hit ti

61 1.心愛 good bye -sái thun pak-lāi祝你有幸福的未來 tsiok líū hīng-hokê bī-l ... -sái thun pak-lāi祝你有幸福的未來 tsiok líū hīng-hokê bī-l ... -sái thun pak-lāi祝你有幸福的未來 tsiok líū hīng-hokê bī-

62 5.衝傻曉 n-siâu佇臺北一直走 tī Tâi-pak it-ti̍t tsáu一直走一直走 it-ti̍t tsáu it-ti̍t tsáu尾仔 bué--á一人一直哭 tsi̍t-lâng it-ti̍t khà

63 6.相思夢 -hûn怎敨剝 tsuánn tháu-pak惜別的手 sioh-pia̍tê tshiú毋願放 m̄-guān pàng啊~你是我最愛的人 ah~ lí sī guá tsuèàiê lân

64 2.你佇佗位 íê lûn-í南北飛奔的高鐵 lâm-pak hui-phunê ko-thih有偌濟夢欲去完成ū guā-tsuē bāng beh khì uân-sîng挲草的田岸邊 so-tsháuê tshan-h

65 5.心愛的別傷心 kan-khóo māài thun pak-lāi心愛的請你愛保重 sim-ài--ê tshiánn líài pó-tiōng我會成功倒轉來 guáē sîng-kong tò-tńg--lâ

66 1.男子漢加油 -khut lâi thun lo̍h pak-lāi面子的問題 bīn-tsúê būn-tê欲擔一家 beh tann tsi̍t-ke無遐爾聳勢 bô hiah-nī sáng-sè心愛的請你莫誤會 si

67 4.放心(feat.楊彩藝) 驚阮枵腹肚 kiann gún iau pak-tóo讀冊驚阮袂赴 tha̍k-tsheh tsu kiann gún buē-hù驚阮會遲到 kiann gúnē tî-tò歲月如梭 suè-gua̍t jû

68 6.賈斯特瑪莉 腹火 tsiahēài kah kui-pak-hué女)明明是冤家量債 bîng-bîng sī uan-ke niû-tsè歹扭掠 pháinn liú-lia̍h講啥物 kóng siánn-mih這才叫

69 6.重逢台北城 -hông Tâi-pak-siânn鄭君威Tēnn Kun-ui戴梅君Tè Muî-kun女)臺北 ... 北不夜城市 Tâi-pak put-iā siânn-tshī重逢心愛的你 tiông-hông s ... )臺北今夜 Tâi-pak kim-iā毋是冷清的城市 m̄-sī líng-tshingê si

70 8.我的故事 lōo愛有枵腹肚的準備àiū iau-pak-tóoê tsún-pī經過遮濟年 king-kuè tsiah tsuē nî食過酸甘苦澀的滋味 tsia̍h kuè sng-kam khóo-siapê t

71 1.茶芳 tio̍h sai-pak-hōo咱那坐那開講 lán ná tsē ná khai-káng茶芳 ... tio̍h sai-pak-hōo咱那坐就那開講 lán ná tsē tiō ná khai-k

72 6.上北的車站 車站》Tsiūnn-pakê Tshia-tsām王俊傑Ông Tsùn-kia̍t坐著暝尾仔的 t ... h khì Tâi-pak捾著彼跤烏kha-báng kuānn tio̍h hit kha oo ... h khì Tâi-pak捾著這跤烏kha-báng kuānn tio̍h tsit kha o

73 9.阿却姨 thun lo̍h pak-lāi笑容展出來 tshiò-iông tián--tshut-lâi啊 ... thun lo̍h pak-lāi笑容展出來 tshiò-iông tián--tshut-lâi

74 2.我將生命全部交乎你 nn tī Tâi-pak Lîm-sim-pak-lōo心內只有 sim-lāi tsí-ū悲傷濫著寂寞 pi-sion

75 3.春風多情兄 動臺北城 kiann-tōng Tâi-pak-siânn我袂烏白花 guá buē oo-pe̍h hue嘛袂佮人冤家 mā buē kah lâng uan-ke像我這款的 tshiūnn guá tsit

76 3.相逢北海岸(feat.楊惠絜) iong-hông Pak-hái-huānn余天龍Î Thian-liông楊惠絜Iûnn Huī ... liû-luân pak-hái-huānn咱兩人相逢北海岸 lán nn̄g-lâng sion ... iong-hông pak-hái-huānn-男)海湧一陣一陣拍醒我 hái-íng tsi̍t- ... iong-hông pak-hái-huān

77 1.運將 南西北路偌遠 tang-lâm sai-pak lōo guā hn̄g漂浪的心也心酸 phiau-lōngê sim iā sim sng運將的命ùn-tsiàngê miā艱苦嘛認份 kan-khóo mā

78 6.思念的日子(&甲子慧) imê tsu-luī滿腹稀微 muá-pak hi-bî男)分開已經遮濟年 hun-khuií-king tsiah tsuē nî我的愛攏予你 guáêài lóng hōo lí一个人的枕頭 tsi̍t-

79 3.人生車站 si̍t-pang有人北上ū-lâng pak-siōng有人落南ū-lâng lo̍h-lâm雖然路途近遠無仝 sui-jiân lōo-tôo kīn-hn̄g bô-kāng攏是為著生活咧討趁 lóng-

80 7.今生最愛的名 -kám hiàn-tshut muá-pak jia̍t-tsîng珍惜兩字 tin-sioh nn̄g-jī啊~為你心迷戀 ah~ uī lí sim bê-luân為你醉茫茫 uī lí tsuì-bân

81 1.情愛一生 hóo-siap只有腹內吞 tsí-ū pak-lāi thun失敗的愛情 sit-pāiêài-tsîng夜比日較長 iā pí ji̍t khah tn̂g美麗人生的路 bí-lē jîn-singê lō

82 5.無名英雄 thun-lo̍h pak-tóo-lāi艱苦的心情 kan-khóoê sim-tsîng驚別人知 ... sóo-ū muá-pakê khóo-thiong也欲重新閣再振作 iā beh tiông-s

83 5.你有啥物問題 khuànn kah規腹肚火 kui pak-tóo hué你有啥物問題 líū siánn-mih būn-tê你有啥物問題 líū siánn-mih būn-tê到底有啥物問題 tàu-téū sián

84 8.梨仔心 重重來剝開 ting-tîng lâi pak-khui只有傷心的目屎流袂停 tsí-ū siong-simê ba̍k-sái lâu buē thîng行出愛情的門扇 kiânn tshutài-tsîng

85 1.老大借過 弟腹肚枵矣 gúnê hiann-tī pak-tóo iau--ah歹勢 pháinn-sè借過 tsioh-kuè佮我做對 kah guá tsò-tuì絕對叫你跪咧覆咧 tsua̍t-tuì kiò lí

86 6.永遠的家 有滿腹委屈 nā-sī líū muá-pak uí-khut無人通講話 bô-lâng thang kóng-uē我會佇遮 guáē tī tsia展開雙手 thián-khui siang-tshiú為你頑

87 7.蠟燭的目屎 siū thòng-khóo thun pak-lāi啊~阿爸是天 ah~ a-pah sī thinn阿母是地 a-bú sī tē望子成龍 bāng tsú sîng-liông望女成鳳 bāng lú s

88 4.來去卡拉OK bē我咧 guá leh規腹火 kui-pak-hu

89 4.花蕊 ām-sî啊~滿腹稀微 ah~ muá-pak hi-bî啥人安慰 siánn-lâng an-uì阮心疼變苦笑 gún sim thiànn piàn khóo-tshiò等何時 tán hô-s

90 7.沒志氣 iahē thòo-tshut muá-pak siong-pi從今後毋敢 tsiông-kim-āu m̄-kánn閣試愛情的滋味 koh tshìài-tsîngê tsu-bī甘願孤單到死 kam-guā

91 1.甘願受 uì苦疼腹內吞 khóo-thiànn pak-lāi thun註定走袂開 tsù-tiānn tsáu bē khui一片痴情縛著我 tsi̍t-phiàn tshi-tsîng pa̍k tio̍h guá

92 8.女人淚 -jînê ba̍k-sái thun pak-lāi痛苦的心事驚人知 thòng-khóoê sim-sū kiann lâng tsai若毋是為著情愛 nā-m̄-sī uī-tio̍h tsîng-ài也

93 8.總舖師 thun lo̍h pak-tóoê ba̍k-sái有一工ū tsi̍t-kang會沃出繽紛的色彩 ... thun lo̍h pak-tóoê ba̍k-sái有一工ū tsi̍t-kang會沃出繽紛的色

94 2.How Do I Look(& Shimica) n i put this on you Pak ho in the remix with the ill-est shawty we make business bigger tell me how do i

95 9.一杯茶 南地北講規暝 thian-lâm tē-pak kóng kui-mî塗豆瓜子嘛愛佮 thôo-tāu kue-tsí māài kah一杯茶啊一世情 tsi̍t-pue tê--ah tsi̍t-sè tsî

96 1.序曲 í tsá kui臺北上午零時 Tâi-pak siōng-ngóo lîng-sî啊~心酸酸 sim sng-sng心茫茫 sim bâng-bâng啥人陪我補破網 siánn-lâng puê guá pó

97 3.起家 -tshù tah-hiā向北向南ǹg pakǹg lâm毋管你牽阮對佗去 m̄-kuán lí khan gún uì tó khì艱苦也有趣味 kan-khóo iāū tshù-bī雖然你趁無濟 sui-

98 10.勇敢阮的名 īn kiânn滿腹感恩佮感謝 muá-pak kám-un kah kám-siā奮鬥人生 hùn-tàu jîn-sing勇敢阮的名 ióng-kám gúnê mi

99 5.無情手 khóo吞落腹肚內 thun lo̍h pak-tóo-lā

100 1.望明月 khut thun pak-lāi冷淡的愛 líng-tāmêài是一種一種悲哀 sī tsi̍t- ... 燒 ah~ muá-pak siunn-si kún-kún sio問卿何在 mn̄g khing

最多只能顯示前 100 項,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

商業登記   成立公司   開公司   公司註冊   註冊公司   無限公司   代表辦事處   商標註冊   註冊商標   商標申請   申請商標   商標分類   中國商標分類   外觀設計   版權註冊   香港條碼   公司秘書   虛擬辦公室   註銷公司   股份轉讓   印花稅計算器   周年申報表計算器   會計服務   審計服務   報稅服務   僱主報稅表   利得稅報稅表   公司印章綠盒   公證加簽   銀行開戶   BVI 英屬維爾京群島公司   Cayman 開曼群島公司   Samoa 薩摩亞公司   Seychelles 塞舌爾公司  

© CPY Business Centre 澤昇商務中心. All Rights Reserved